کوره پیش گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• پیش گرم کن القایی: از جمله ویژگیهای این هیترها گرم کردن یکنواخت، کارکرد اتوماتیک و نیاز به فضای کاری کم می باشد. پیشگرم بیلت از سایز 65 تا 200 میلیمتر امکان پذیر است.