نیروگاه بادی

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

نیروگاه های بادی :


با توجه به باد خیز بودن ایران و همچنین پاک بودن این انرژی و سابقه ی طولانی کشورمان به استفاده از انرژی بادی، این شرکت آماده گی خود را برای انجام پروژه های نیروگاههای بادی در هر مقیاسی اعلام می نماید.
از مزایای استفاده از این انرژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- پاک بودن انرژی
2- بدون آسیب به محیط زیست
3- قابلیت افزایش ظرفیت