کاپ کربن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهدارندۀ مذاب برای تأیین درصد کربن در مذاب فولاد و کربن معادل در مذاب چدن استفاده می شود.
ویژگی:
• اندازه گیری سریع و قابل اطمینان
• آنالیز سریع و دقیق
• بهبود بهره وری
قابل ارائه در تایپ های S و T و K
کاپ کربن با تایپ S:
رنج اندازه گیری: C% 00/2-01/0
دقت اندازه گیری: C01/0±
کاپ کربن با تایپ T:
رنج اندازه گیری: %C 2/4-1/2
%C9/4-5/3
%Si1/3-3
دقت اندازه گیری: C02/0±
CE01/0±
Si05/0±
کاپ کربن با تایپ K:
• تعیین درصد کربن و کربن معادل
• Morphology
رنج اندازه گیری:
%CE9/4-5/3
دقت اندازه گیری:
CE01/0