سخت کاری و گرم کاری القایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایندی برای سخت کاری و گرمکاری که کنترل فرایند را به صورت دقیق ممکن می سازد .

 

مـــزایا:
• گرمکاری سریع
• کنترل دقیق دما
• حداقل زمان تلف شده
• حداقل محصولات مرجوعی
• فضای مورد نیاز کم
• افزایش طول عمر محصول به دلیل گرمایش یکنواخت
• هزینۀ تعمیر و نگهداری پایین

 

انواع فرایندها:

فورجنگ

اکستروژن

لحیم کاری

گرمکاری القایی بیلت

گرمکاری سوله

سخت کاری القایی