فولاد سازی از طریق کوره القایی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

یکی از معیارهای مهم در انتخاب صنعتی بودن یک کشور را سرانه مصرف فولاد مشخص می نماید با توجه به افزایش مصرف فولاد در کشورها، تمایل به ایجاد کارخانه های فولادسازی رو به افزایش می باشد.
فولاد سازی از طریق کوره القایی با توجه به مزایای متعدد آن در حال گسترش می باشد که برخی از این مزایا به قرار ذیل می باشد :
• کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه
• کاهش آلودگی زیست محیطی
• کاهش هزینه های تولید

• امکان رسیدن به ظرفیت نهایی در چند فاز