سیستم کنترل آلودگی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

این سیستم بدون تداخل در فرایندهای شارژ تا تخلیه، بالاترین بازده را برای استفاده و جمع آوری غبار در کوره های القایی داشته و در تمام فرایند بدون وقفه عمل تصفیه را انجام می دهد.
مـــــزایا:
• هود مشترک جهت دو بوته
• مناسب در طی فرایندهای:
1) شارژ مواد اولیه
2) سرباره گیری
3) نمونه گیری و اندازه گیری دما
4) تخلیه
• هزینه تعمیر و نگهداری پایین
• امکان شارژ مواد اولیه به وسیلۀ مگنت، ماشین شارژ و ... بدون ایجاد مشکل در فرایند.
• غبار خروجی تضمین شده 20mg/Nm3