ماشین آماده سازی قراضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراضه های سایز شده، کاهش مصرف انرژی را در پی دارد.
ماشین های آماده سازی قراضه شامل پرس، قیچی و Shredder می باشد.
طبقه بندی ماشین ها بر اساس سایز قراضه پرس شده، سرعت تولید، چگالی قراضه صورت می گیرد.