ماشین تزریق وایر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

افزودن فروآلیاژها جهت انجام عملیات تصفیه و همچنین آلیاژسازی توسط این ماشین ها دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی می باشد.


مـزایا:
• بازده بالای فرو آلیاژها
• کنترل مقدار مصرف فرو آلیاژها
• یکنواختی در ترکیب شیمیایی
• کاهش هزینه های تولید