گرافیت و الکترود

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

گرافیت و الکترود :
- تأمین و ارائه انواع الکترودهای HP, UHP, SHP جهت کوره های قوس و پاتیلی
- ارائه گرافیت پرسولفور و کم سولفور بر اساس آنالیز درخواستی